Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i formy działania
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Władze Stowarzyszenia
 5. Walne Zebranie
 6. Zarząd Stowarzyszenia
 7. Komisja Rewizyjna
 8. Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
 9. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Działalność Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne jest kontynuacją dorobku i dotychczasowych działań programu białoruskiego Fundacji Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej – IDEE.

§ 2

Stowarzyszenie „Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne działające na terenie Rzeczypospolitej Polski.

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

§ 10

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział 2

Cele i formy działania

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

 1. wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych,
 2. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym szczególnie takich grup społecznych jak: nauczyciele, młodzież, dzieci, kobiety oraz innych wymagających pomocy,
 3. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 4. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

§ 12

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w następujących sferach: kultura, oświata, edukacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

§ 13

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, staży, seminariów i innych działań edukacyjno-szkoleniowych,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej,
 3. prowadzenie działalności badawczej, naukowej i archiwalnej,
 4. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,
 5. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym,
 6. promowanie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii,
 7. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami społecznej komunikacji zainteresowanymi w szczególności rozwojem społeczeństwa obywatelskiego

§ 14

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 16

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 17

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowego członka dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w czasie dwóch miesięcy od (dnia) złożenia deklaracji, zawierającej rekomendacje dwóch członków zwyczajnych W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Uchwała o przyjęciu nowego członka jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów

§ 18

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza technicznego Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym; zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 20

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
  a) niepłacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przez okres 2 lat,
  b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 1. Członek, któremu grozi utrata członkostwa jest wzywany wcześniej przez Zarząd do złożenia wyjaśnień
 2. Uchwała o wykluczeniu członka jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów
  1. Członek wykluczony przez Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

 

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. W przypadku zaistnienia vacatu w składzie władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru
 3. Funkcje we władzach Stowarzyszenia są pełnione społecznie.

§ 23

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w godzinę od pierwszego terminu. W takim przypadku uchwały zapadają, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. Zasada zwoływania Walnego Zebrania w drugim terminie i tryb podejmowania na nim uchwał, opisane w ust. 2, ma zastosowanie do wszystkich jego posiedzeń

Walne Zebranie

§ 24

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie obraduje na posiedzeniu:
  1. zwyczajnym,
  2. nadzwyczajnym.
 3. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyjątkiem uchwał o których mowa w § 37 ust. 1 i 2 oraz z zastrzeżeniem trybu § 23 ust. 2
 8. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania, zwany dalej „Przewodniczącym”, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie posiedzenia Walnego Zebrania decyduje głos Przewodniczącego.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie i zmiana Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
 5. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. decydowanie w sprawach udzielania absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej na zakończenie kadencji,
 7. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. nadawanie tytułu „Członka Honorowego” Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być spokrewnieni z członkami Komisji Rewizyjnej.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. członka Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. 1/2 liczby członków zwyczajnych.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania
 2. ustalanie planu działalności oraz budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na Walnym Zebraniu,
 11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 12. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 28

Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

§ 29

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w trybie jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich swoich członków.
 2. Komisja Rewizyjna może zdecydować o głosowaniu w trybie tajnym

§ 33

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących badanych spraw.

 

Rozdział piąty

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. działalności gospodarczej,
  5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  6. odsetek bankowych
 2. Składki członkowskie są wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w okresie czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

§ 36

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes

§ 37

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia, określonych szczegółowo w par. 11-13,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział szósty

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Pobierz