Wsparcie idei samorządności

Od kilku lat Stowarzyszenie promuje samorządność jako najbardziej efektywną i demokratyczną formę zarządzania państwem/regionem/miastem. Samorządność, rozumiana jako system zdecentralizowania władzy i finansów, delegowanie uprawnień na niższe szczeble, wreszcie włączanie obywateli w decydowanie o kwestiach dla nich znaczących, stanowi jedną z podstaw demokratycznego państwa. Czytaj dalej „Wsparcie idei samorządności”

Program wzmocnienia zdolności instytucjonalnych

Stowarzyszenie otrzymało na lata 2008-2009 grant instytucjonalny od Fundacji im. St. Batorego. W ramach tego projektu zostały podjęte działania w czterech kierunkach: stworzenie i uporządkowanie know-how organizacji, uporządkowanie archiwów i biblioteki organizacji, wzmocnienie promocji organizacji oraz wzmocnienie kondycji finansowej Stowarzyszenia. Czytaj dalej „Program wzmocnienia zdolności instytucjonalnych”

Program pomocy rozwojowej

Mieszkańcy Kotliny Fergańskiej, podzielonej pomiędzy trzy postsowieckie państwa, Kirgistan, Uzbekistan oraz Tadżykistan, zmagają się od lat z problemami ograniczonego dostępu do wody, zarówno pitnej jak i tej na potrzeby rolnictwa. Obecna sytuacja stwarza doskonałe warunki dla zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego oraz narastających konfliktów na tle dostępu do wody pitnej. Czytaj dalej „Program pomocy rozwojowej”

Program Partnerstwa Transgranicznego

Partnerstwo transgraniczne oraz międzyregionalne stanowi istotne narzędzie propagujące współpracę i działa stymulująco na rozwój słabiej rozwiniętych regionów. Nawiązanie kontaktów ponadkrajowych, umożliwiających przepływ i wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy przyczynia się jednocześnie do zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej we wszystkich regionach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poszerza zakres współpracy również o kraje Bliskiego Sąsiedztwa Unii Europejskiej na wschodzie. Czytaj dalej „Program Partnerstwa Transgranicznego”

Program medialny

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie przykłada ogromną wagę do działań, których adresatami są media lokalne. U podstaw realizacji programu medialnego Stowarzyszenia leży przekonanie o roli prasy lokalnej jako jednego z istotnych narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Gazeta to zarówno płaszczyzna integracji lokalnych inicjatyw, jak również instrument wpływu na władze lokalne. Czytaj dalej „Program medialny”