Inspiracje dla Twojej organizacji pozarządowej/Вдохновение для Твоей неправительственной организации

Jak pracować z wolontariuszami, w jaki sposób badać społeczności lokalne,   co daje współpraca organizacji i współdziałanie liderów – to tylko niektóre z zagadnień, o których opowiadają eksperci i praktycy.

Pod koniec czerwca 2020 r. Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w Warszawie przeprowadziło dwudniowe, interaktywne „Dni Inspiracji”. Była to wirtualna wizyta studyjna. W jej trakcie przemierzyliśmy, w towarzystwie białoruskich uczestników, setki kilometrów – od wybrzeża Bałtyku, przez Toruń, Warszawę, Lednogórę, Sosnowiec aż po Wrocław.

Do projektu udało nam się zaprosić plejadę wiodących polskich ekspertów i praktyków, działających w sektorze NGO, którzy podzielili się swoim doświadczeniem. Ta wirtualna podróż dookoła Polski dostarczyła nam masy wiedzy i inspiracji. Chcemy podzielić się z Wami tym podzielić.

Od 17 września, we wtorki i w czwartki, będziemy na naszej stronie internetowej eedc.org.pl publikować inspirujące materiały wideo w języku rosyjskim.

Wystąpienia eksperckie, które Wam proponujemy, wpisują się w następujące tematy:
– partnerstwo organizacji, biznesu i instytucji oraz wspieranie liderów zmiany społecznej,
– wolontariat – włączanie w działania NGO rozmaitych grup wiekowych,
– przyszłość wolontariatu, e-wolontariat i wolontariat pracowniczy,
– diagnostyka potrzeb społeczności lokalnych – w jaki sposób, kogo pytać i jakimi formatami zastąpić tradycyjne ankiety.
Poza wykładami ekspertów pojawią się też wystąpienia inspirujących ludzi, którzy swoimi nieszablonowymi działaniami zmieniają rzeczywistość.
Jesteśmy przekonani, że zamieszczane przez nas treści pozwolą Wam spojrzeć na poruszane tematy oczami innych. Pozwolą także poznać organizacje podobne do Waszych jak i te, zupełnie inaczej organizujące swoje działania.
Gorąco zachęcamy czerpcie obficie z ich pomysłów! 

O swoich doświadczeniach opowiadają: Zbigniew Wejcman, Mikhail Czerniak, Agata Urbanik, Joanna Suchomska, Agnieszka Duda-Jastrzębska, Wojciech Dudała, Elizabet Khmellier, Patrycja Jerzyńska, Marzena Kacprowicz, Małgorzata Tur, Michał Rżysko, Karol Krzyczkowski, Piotr Łój, Kira Sukhoboichenko, Ewa Danielewicz, Barbara Karczmarczyk.

Вдохновение для Твоей неправительственной организации
Как работать с волонтерами, каким образом исследовать потребности локальных сообществ, что дает сотрудничество организаций и взаимодействие лидеров – это некоторые из вопросов, затронутые приглашенными экспертами и практиками.

В конце июня мы провели инновационный формат мероприятия: двухдневные интерактивные «Дни вдохновения» – виртуальный обучающий визит в Польшу, в ходе которого мы вместе с белорусскими участниками, совершили путешествие от побережья Балтийского моря, через Торунь, Варшаву, Ледногуру, Сосновец до Вроцлава. Нам удалось пригласить целую плеяду ведущих экспертов и практиков, действующих в секторе НПО, чтобы поделились своим опытом. Это виртуальное путешествие по Польше принесло нам множество знаний и вдохновения.  Мы хотели бы поделиться с Вами этим огромным ресурсом.

Поэтому, начиная с 17 сентября, мы будем каждый вторник и четверг публиковать на нашем веб-сайте eedc.org.pl вдохновляющие видеоролики на русском языке. Выступления экспертов, которые мы предлагаем Вашему вниманию, вписываются с следующую тематику:
– партнерство между организациями, бизнесом и учреждениями и поддержка лидеров социальных изменений;
– волонтерство – вовлечение различных возрастных групп в деятельность НПО;
– будущее волонтерства, е-волонтерство и корпоративное волонтерство;
– диагностика потребностей локальных сообществ – каким образом, кого и о чём спрашивать, а также какие форматы могут заменить традиционный опрос. 
В дополнение к лекциям экспертов, будут также выступления тех, кто меняет мир к лучшему своей инновационной деятельностью.
Мы убеждены, что этот контент позволит Вам взглянуть на обсуждаемые тему глазами других, познакомиться с польскими организациями похожими на Вашу, или наоборот – открыться на совершенно новое для Вас. Черпайте идеи, а может Вам удастся воплотить их в жизнь! 

O своем опыте расскажут: Збигнев Вейцман, Mихаил Черняк, Aгата Урбаник, Йоанна Сухомска, Aгнешка Дуда-Ястшембска, Войцех Дудала, Элизабет Хмеллер, Патриция Ежиньска, Maжена Кацпрович, Maлгожата Тур, Mихал Ржиско, Kарол Кжичковски, Пётр Лой, Kира Сухобойченко, Эва Данелевич, Барбара Карчмарчик.