Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia [pl] [ros] [eng]

 

Warszawa, 22 Maja 2018

 

OŚWIADCZENIE
Zarządu  Stowarzyszenia
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

W dniu 10 maja 2018r Agnieszka Komorowska zrezygnowała z pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia  w dniu 19 maja 2018r. wybrało nowego prezesa, wiceprezesa oraz uzupełniło skład Zarządu.  Obecnie w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:  Magdalena Dębkowska  – prezes, Piotr Marciniak – wiceprezes oraz  członkowie – Małgorzata Naimska i Paweł Kazanecki.

Zgodnie z wolą członków, działania Stowarzyszenia będą w najbliższym okresie kontynuowane w dotychczasowym zakresie i zasięgu, przy równoczesnym wypracowywaniu i negocjowaniu projektów dających dłuższą perspektywę funkcjonowania Stowarzyszenia.  

 

W związku z globalnymi zmianami społeczno-politycznymi w naszym regionie, a w szczególności w takich krajach jak Białoruś, Rosja i Ukraina, Stowarzyszenie planuje w ciągu najbliższych lat wypracowanie nowej strategii działań i nowej oferty dla swoich partnerów, co będzie stanowić główne zadanie dla kolejnego Zarządu.

 

Składamy podziękowanie Agnieszce Komorowskiej za pełnienie funkcji prezesa.

w imieniu Zarządu
Prezes
Magdalena Dębkowska


ЗАЯВЛЕНИЕ
Совет Ассоциации
Восточно-Европейский демократический центр

10 мая 2018 года Агнешка Коморовска ушла с поста президента Ассоциации. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации, состоявшееся 19 мая 2018 года, избралo нового президента, вице-президента и завершилo состав Совета. В настоящее время в состав Совета Ассоциации входят: Магдалена Дембковска – президент, Петр Марциняк – вице-президент и члены Ассоцияции – Малгожата Наимска и Павел Казанeцки.

 

В соответствии с волей членов, деятельность Ассоциации будет продолжена в текущих масштабах в ближайшем будущем. B то же время Ассоцияция будет разрабатыбать и осуждать проекты, дающие Ассоциации более долговременную перспективу.

 

Из-за глобальных социально-политических изменений в нашем регионе, особенно в таких странах, как Беларусь, Россия и Украина, Ассоциация планирует в ближайшие годы разработать новую стратегию деятельности и новое предложение для своих партнеров, что станет основной задачей для созданного Совета.

 

Мы хотели бы поблагодарить Агнешку Коморовскую за то, что она была президентом.

от имени Совета
президент
Магдалена Дембковска


 

STATEMENT
Board of the Association
East European Democratic Center

 

On May 10, 2018, Agnieszka Komorowska resigned from the position of the Chairperson of the Association. Extraordinary General Meeting of the Association Members on May 19, 2018. chose the new president, vice-president and completed the composition of the Board. Currently, the Association Board consists of: Magdalena Dębkowska – Chairperson, Piotr Marciniak – Vice-Chairperson and members – Małgorzata Naimska and Paweł Kazanecki.

 

In accordance with the will of the members, the activities of the Association will be continued in the current scope, while at the same time the Association will be working out and negotiating new projects for a longer perspective.

 

Due to global socio-political changes in our region, and especially in such countries as Belarus, Russia and Ukraine, the Association plans to develop a new strategy of activities and a new offer for its partners in the coming years, which will be the main task for the newly-established Board.

 

We would like to thank Agnieszka Komorowska for acting as the President.

on behalf of the Board
Chairperson
Magdalena Dębkowska