Wizyta studyjna dla przedstawicieli redakcji z obwodu mikołajowskiego, Warszawa-Wieluń, 23-30 października 2016 r.

Na podstawie aktywności poszczególnych redakcji i uczestników w ramach poprzednich działań projektu wyłoniliśmy 10 osób, które zostały zaproszone na wizytę studyjną do Polski.

Celem wizyty było pokazanie na przykładzie konkretnej gminy różnych aspektów funkcjonowania samorządu lokalnego i lokalnych społeczności.

W pierwszej części projektu uczestnicy odwiedzili gminę Wieluń, przypominającą oddalone od dużych miast typowe miasto rejonowe na Ukrainie, tak aby jak najbardziej zbliżyć się do realiów miejsc, z których pochodzą redaktorzy i dziennikarze.

Ogromną zaletą była otwartość władz lokalnych, możliwość spotkania pracowników urzędów gminy i obejrzenia z bliska ich pracy.  Program wizyty był bardzo urozmaicony, tak aby większość tematów poruszanych wcześniej w czasie szkoleń i spotkań na Ukrainie znalazła swoje odniesienie w polskich realiach.

Uczestnicy na początek mieli możliwość poznania różnych modeli  samorządu i podyskutowania o istocie samorządu terytorialnego jako systemu decentralizacji władzy publicznej w państwie demokratycznym

Poznali także polskie doświadczenia w zakresie reformowania scentralizowanego systemu administrowania państwem, proces wdrażania zmian, strukturę organizacyjną, finansowanie i funkcjonowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, formy ich realizacji, finansowanie i zakres odpowiedzialności (w tym status i odpowiedzialność pracownika administracji publicznej).

Na większą część programu wizyty składało się poznawanie praktycznych przykładów tego, jak samorząd współpracuje z innymi parterami lokalnymi – biznesem, mediami i organizacjami pozarządowymi w takich obszarach jak:

  • programy, inwestycje i projekty realizowane w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz oszczędnościowej polityki energetycznej – przykłady dobrych inicjatyw.
  • funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce – opieka podstawowa i specjalistyczna, zasady finansowania – Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • zadania samorządów lokalnych w zakresie edukacji, formy ich realizacji i finansowanie – zadania realizowane przez podmioty pozarządowe, organizacja kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wizyty w placówkach oświatowych.
  • aktywizacja lokalnych społeczności, rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych na lokalnym rynku – agroturystyka, stowarzyszenia wiejskie, zespoły folklorystyczne – różnorodność realizowanych inicjatyw i programów, wizyty w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych.

Ważnym elementem wizyty było także przedstawienie uczestnikom form komunikacji władz samorządowych z mieszkańcami, roli organizacji pożytku publicznego i rad pożytku publicznego oraz znaczenie dla rozwoju regionu konsultacji społecznych i praktyki uczestnictwa różnorodnych środowisk społecznych w procesie podejmowania decyzji. Goście poznali przykłady aktywizacji lokalnych społeczności i wspierania inicjatyw społecznych na poziomie gminnym i regionalnym – Lokalne Grupy Działania „Kraina Łuku Warty” w Osjakowie.

Wizytę uzupełniły spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów – od lokalnej telewizji kablowej i gazety po radio, gdzie w trakcie spotkań z dziennikarzami uczestnicy wizyty rozmawiali o społecznej roli środków masowego przekazu na poziomie lokalnym, relacjach z władzami i sposobach radzenia sobie z wyzwaniami rynku.

Wizyta zakończyła się prezentacją historii rozwoju rynku mediów w  Polsce po 1989 roku i dyskusją z ekspertem Pawłem Nowackim na temat tendencji rozwoju i wyzwań dla mediów, oraz tego, jak radzą sobie z nimi polskie media lokalne.