Podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie „Wzmocnienie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii”

Projekt jest finansowany ze środków National Endowment for Democracy. ned

Czas realizacji projektu: 01.10.2013-31.08.2014 r.

Projekt ma charakter transgraniczny i jest realizowany we współpracy z mołdawską organizacją Moştenitorii z Bielc.

Celem projektu jest wzmocnienie mołdawskiego społeczeństwa obywatelskiego i rozwinięcie sieci kontaktów pomiędzy polskimi, ukraińskimi i mołdawskimi NGO.

W ramach realizacji projektu w listopadzie 2013 przeprowadzono cztery seminaria pt. „Modele współpracy NGO i samorządów lokalnych na Ukrainie: możliwości dla Mołdawii”w następujących miejscowościach północnej Mołdawii: Bielce, Glodeni, Donduşeni, Teleneşti. W każdym seminarium uczestniczyło od 25 do 28 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych (w sumie 105 osób). Tematem seminariów było przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej współpracy organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych w Ukrainie na przykładzie Lwowa. Każde seminarium trwało 1 dzień. Seminaria były prowadzone przez kierownika sektora partnerstwa obywatelskiego Rady Miejskiej Lwowa Jurija Łukaszewskiego.

W ramach realizacji projektu w grudniu 2013 r. przeprowadzono cztery seminaria pt. „Metody pracy organizacji pozarządowych Ukrainy w kontekście rozwiązywania socjalnych problemów wspólnot lokalnych we współpracy z samorządami lokalnymi: możliwości wykorzystania tego doświadczenia w Mołdawii” w następujących miejscowościach północnej Mołdawii: Bielce, Glodeni, Donduşeni, Teleneşti. W każdym seminarium uczestniczyło od 20 do 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych (w sumie 95 osób). Tematem seminariów było przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów socjalnych na przykładzie działalności NGO ze Lwowa “Samopomicz”. Każde seminarium trwało 1 dzień. Seminaria były prowadzone przez kierownika wydziału NGO “Samopomicz” Oleksija Kuczerenko.

W ramach realizacji projektu w lutym 2014 r. przeprowadzono cztery warsztaty, których celem było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami działalności ukraińskich organizacji pozarządowych w Bielcach. W każdym z warsztatów uczestniczyło od 15 do 28 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych (w sumie 85 osób).

Tematy warsztatów:

  • „Wykorzystanie nowych zasobów komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności działalności organizacji pozarządowych”;
  • „Działalność ekologicznych organizacji pozarządowych i ruchów ekologicznych na Ukrainie na przykładzie ekspedycji “Dnister” Towarzystwa Lwa (Lwów, Ukraina)”;
  • „Doświadczenie działalności Fundacji Rozwoju Lokalnego (Łuck) w zorganizowaniu oraz działalności Centrum Usług Municypalnych”;
  • „Doświadczenie działalności NGO “Samopomicz” (Lwów) – efektywne współdziałanie NGO oraz władz lokalnych w rozwiązywaniu problemów socjalnych miasta (przeprowadzenie miejskich jarmarków sportowych)”.

Każdy z warsztatów trwał 1 dzień.

Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli następujących ukraińskich organizacji pozarządowych: Towarzystwo Lwa (Lwów), Fundacja Rozwoju Miasta (Łuck), Unikalna Kraina (Żmerynka).

Dla przedstawicieli NGO z Ukrainy, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z mołdawskimi NGO w marcu 2014 była zorganizowana wizyta studyjna w Mołdawii. Wizyta odbywała się w Bielcach, Faleşti, Floreşti oraz Jedineţ. Wizyta studyjna pozwoliła uczestnikom dowiedzieć się więcej na temat warunków działalności mołdawskich organizacji pozarządowych oraz rozwoju mołdawskiego trzeciego sektora w całości. Podczas wizyt uczestnicy poznali funkcje i role administracji lokalnej oraz NGO, a także osobliwości komunikacji pomiędzy tymi dwoma sektorami. Czas wizyty – 5 dni. Ilość uczestników wizyty – 5 osób.

W ramach realizacji projektu w kwietniu i maju 2014 r. dla uczestników projektu były zorganizowane trzy staże na Ukrainie (Winnica, Łuck i Lwów). Podczas staży uczestnicy mieli możliwość bliższego poznania ukraińskich organizacji pozarządowych, poznania metodyki ich działania i kierunków działalności, zapoznania się z metodyką współdziałania organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Główne wyniki tych wizyt to zrozumienie przez przedstawicieli obu państw możliwości i wagi wspólnej działalności dla rozwiązania problemów społecznych w swoich krajach. Czas każdego stażu – 6 dni. W każdym stażu uczestniczyły trzy osoby. Ogólna liczba uczestników staży – 9 osób.

Dla wybranych uczestników seminariów i warsztatów w maju 2014 r. zorganizowano wizytę studyjną w Polsce i Ukrainie. Wizyta studyjna pozwoliła uczestnikom dowiedzieć się więcej na temat polskich i ukraińskich organizacji oraz rozwoju polskiego i ukraińskiego trzeciego sektora. Podczas wizyt uczestnicy poznali funkcje i role administracji lokalnej oraz NGO, a także sposoby wzmocnienia współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami. Na Ukrainie odwiedzili oni lokalne władze i organizacje pozarządowe we Lwowie. W Polsce uczestnicy odbyli spotkania z organizacjami w województwie lubelskim. Wizyta studyjna pozwoliła uczestnikom z Mołdawii nawiązać oraz wzmocnić kontakty z partnerami z Polski i Ukrainy. Liczba uczestników wizyty – 8 osób.

Zapraszamy do galerii zdjęć.