Projekt wsparcia komitetów wodnych w Kirgistanie i Tadżykistanie, luty-grudzień 2014

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu wsparcia rozwoju komitetów wodnych w Kirgistanie i Tadżykistanie „Poprawa dostępu do wody pitnej mieszkańców terenów wiejskich w Kotlinie Fergańskiej poprzez wsparcie rozwoju lokalnych komitetów wodnych”.

Projekt stanowi kontynuację działań Stowarzyszenia realizowanych na terenie Kotliny Fergańskiej od 2008 roku.

 

Bezpośrednimi celami projektu są:

  1. Zwiększenie dostępu do wody pitnej mieszkańców wsi na terenie obwodu oszskiego w Kirgistanie i obwodu sogdyjskiego w Tadżykistanie,
  2. Instytucjonalny rozwój lokalnych stowarzyszeń wodnych skupiających mieszkańców wsi i pracujących na rzecz poprawy dostępu do wody pitnej,
  3. Mobilizacja społeczności lokalnych w sferze dostepu do wody pitnej.

 

Beneficjentami projektu są współpracownicy 31 SOOPPW (Wiejskie Stowarzyszenie Użytkowników Wody Pitnej) w Kirgistanie oraz 7 AWPiPPW (Stowarzyszenie Użytkowników Wody i Użytkowników Wody Pitnej) w Tadżykistanie, członkowie samorządów lokalnych oraz mieszkańcy wsi.

Głównym założeniem projektu, opartym na doświadczeniu współpracy z lokalnym partnerem oraz lokalnymi komitetami wodnymi, jest połączenie działań w trzech komplementarnych obszarach: prace infrastrukturalne, działania na rzecz poprawy funkcjonowania komitetów wodnych oraz działania na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie dostępu i użytkowania wody pitnej. To całościowe podejście do problemu daje gwarancję osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz trwałości projektu.

W ramach działań infrastrukturalnych w 12 wsiach w obwodzie oszskim (rejon arawański, nookatski, uzgeński, alajski) w Kirgistanie i w 2 wsiach w obwodzie sogdyjskim (rejon spitameński) w Tadżykistanie zostaną przeprowadzone prace remontowe sieci wodociągowych. W dwóch wsiach w Kirgistanie i i jednej wsi w Tadżykistanie, gdzie od ponad 20 lat nie ma wody pitnej, zaplanowaliśmy budowę nowych systemów wodociągowych.

W ramach działań wspierających rozwój lokalnych komitetów wodnych zaplanowaliśmy:

  • dwudniowe konsultacje. Ich celem jest poprawa funkcjonowania struktur wewnętrznych w lokalnych komitetach wodnych, przede wszystkim współpracy zarządu i organu wykonawczego – m. in. w zakresie wsparcia dyrektora wykonawczego przez członków zarządu w codziennej pracy komitetu, włączania pozostałych członków komitetu (spoza struktur organu wykonawczego) wodnego w procesy decyzyjne, współodpowiedzialność za pracę z mieszkańcami i samorządem. W ramach konsultacji będą poruszane także tematy współpracy z samorządem lokalnym oraz mieszkańcami, które są ogromnie ważne dla dobrego funkcjonowania komitetu wodnego.
  • szkolenia księgowe z udziałem księgowych oraz dyrektorów wykonawczych, w ramach których będziemy omawiać problemy dotyczące dokumentacji księgowej, przepisów związanych z raportowaniem stanu finansów przed wewnętrznymi strukturami komitetu oraz instytucjami zewnętrznymi, jak np. służby podatkowe, poprawnego wyliczania podatków, tworzenia okresowych planów budżetowych.

Konsultacje i szkolenia będą prowadzone przez grupę konsultantów, którzy zostaną przeszkoleni przez doświadczonych trenerów oszskiej organizacji Interbilim na początku projektu.

oraz

  • 3-dniowa wizyta studyjna dla wybranych dyrektorów SOOPPW i AWP w obwodzie Issyk-kulskim na północy Kirgistanu, gdzie działają zaawansowane instytucjonalnie komitety wodne wykorzystujące także innowacyjne rozwiązania, jak np. baterie słoneczne połączona z 2-dniowym treningiem „Planowanie rozwoju organizacji”, który będzie zorganizowany podczas wizyty.

Działania mobilizujące społeczności lokalne będą prowadzone w 14 miejscowościach (Kirgistan i Tadżykistan) objętych działaniami technicznymi.

W ramach tych działań zostały zaplanowane:

  • Spotkania dla kuduk dżamoatów (wspólnoty kranowe) dotyczące działalności SOOPPW /AWP, ich praw i obowiązków, roli kuduk dżamoatów w działalności komitetów wodnych.

Celem działania jest zaktywizowanie lokalnych kuduk dżamoatów i zwiększenie ich roli w strukturach lokalnego komitetu wodnego, a poprzez to włączanie mieszkańców w działalność komitetu.

  • Spotkania z samorządem lokalnym oraz liderami społeczności.

Celem spotkań będzie wzmocnienie współpracy lokalnego komitetu wodnego z samorządem, z formalnymi i nieformalnymi liderami poprzez przekazanie wiedzy na temat działalności komitetu wodnego, wypracowania planu współpracy oraz obszarów, w których liderzy mogą wspierać działalność lokalnego komitetu wodnego.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym  alians1

 

 

Termin realizacji: 3.02 – 31.12.2014

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. polska_pomoc