Wsparcie NGO-sów w społecznościach lokalnych Ukrainy

W okresie od lipca 2011 do kwietnia 2012 Stowarzyszenie będzie realizować projekt „Zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych południowej Ukrainy”, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw społecznych na południu Ukrainy.

Projekt, realizowany we współpracy z Chersońską miejską młodzieżową organizacją Nowa Generacja (Chersoń), jest kontynuacją wcześniejszych działań Stowarzyszenia i będzie obejmował szereg szkoleń i staży dla przedstawicieli NGO w pięciu obwodach. Umożliwi im także realizację własnych inicjatyw w ramach programu małych grantów.

Grupą docelową projektu są organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne, działające na rzecz lokalnych społeczności w małych miastach i wsiach obwodów winnickiego, odeskiego, mikołajowskiego, chersońskiego oraz Krymu.

Pierwszą częścią projektu będzie szkolenie z wzmocnienia zdolności instytucjonalnej 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy brali udział we wcześniejszych działaniach Stowarzyszenia. Celem pięciodniowego szkolenia będzie poprawa umiejętności pracy ze społecznością lokalną. W ramach szkolenia uczestnicy poznają aktywne metody pracy z grupami docelowymi, zdobędą umiejętności animatorów w społecznościach lokalnych, a także pewne umiejętności trenerskie i moderatorskie. Szkolenie będzie zawierać praktyczne zadania związane z jednym z następujących tematów: analiza potrzeb, przeprowadzenie okrągłego stołu, planowanie strategiczne. W następstwie szkolenia uczestnicy przeprowadzą co najmniej 4 jednodniowe wydarzenia w swoich lokalnych społecznościach, co pozwoli im na zastosowanie zdobytych umiejętności i wiedzy.

Następnie zostaną przeprowadzone dwa szkolenia dla 32 uczestników celem zwiększenia ich umiejętności realizacji projektów. Uczestnicy dowiedzą się, jak określić potrzeby społeczności lokalnej, opracować projekt, napisać wniosek grantowy, i aktywizować członków swojej społeczności. Swoje pomysły na projekt uczestnicy będą mogli zaprezentować w konkursie małych grantów.

Projekt obejmie również wydanie specjalnej publikacji na temat udanych inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, która zostanie przekazana uczestnikom szkoleń, a także rozpowszechniona wśród NGO-sów w pięciu regionach. Wersję PDF będzie można ściągnąć ze strony Stowarzyszenia, a także z różnych ukraińskich portali o tematyce pozarządowej.

Istotnym elementem projektu będzie przeprowadzenie konkursu małych grantów, którego celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej w społecznościach lokalnych. Konkurs będzie przeznaczony dla NGO-sów z pięciu regionów południowej Ukrainy, zostanie w nim przyznanych 9 grantów, każdy na sumę ok. 800 dolarów.

Ostatnim komponentem projektu będzie organizacja sześciu staży w polskich i ukraińskich NGO-sów. Sześć osób odbędzie staż w 2 polskich i 4 ukraińskich organizacjach. Staże o długości od 5 do 7 dni pomogą uczestnikom lepiej poznać działalność organizacji, realizowane przez nie projekty, pogłębić wiedzę na temat dziedziny, w której specjalizuje się organizacja przyjmująca, a także potencjalnie nawiązać współpracę. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane dwudniowe spotkanie podsumowujące.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu National Endowment for Democracy indeks