Wsparcie idei samorządności

Od kilku lat Stowarzyszenie promuje samorządność jako najbardziej efektywną i demokratyczną formę zarządzania państwem/regionem/miastem. Samorządność, rozumiana jako system zdecentralizowania władzy i finansów, delegowanie uprawnień na niższe szczeble, wreszcie włączanie obywateli w decydowanie o kwestiach dla nich znaczących, stanowi jedną z podstaw demokratycznego państwa.

W latach 2005-2008 Stowarzyszenie we współpracy z NARDA zrealizowało szereg działań promujących samorządność, w tym wprowadzenie reformy terytorialnej na Ukrainie. Przedstawione zostały także dwa alternatywne projekty reformy. Jeden został przygotowany przez Sekretariat Prezydenta zajmujący się przygotowaniem reformy, drugi zaś – przez specjalną Grupę Roboczą ds. Reformy Terytorialnej przy Radzie Ministrów. Dzięki ekspertyzom polskich ekspertów oraz spotkaniom konsultacyjnym, w drugim projekcie zostały wykorzystane doświadczenia reformy samorządowej w Polsce. Przygotowany projekt przeszedł konsultacje i czytania w komisjach parlamentarnych, jednakże nie poddano go do tej pory głosowaniu. Celem długookresowym projektu było wsparcie ukraińskich działań w zakresie reformy administracyjno-terytorialnej ze szczególnym uwzględnieniem reformy finansów publicznych i ich decentralizacji oraz reform skierowanych na osiągnięcie warunków umożliwiających stowarzyszenie z UE, a następnie członkostwo.

W ciągu kilku lat realizacji programu wokół jego działań zebrała się grupa ukraińskich ekspertów, która bierze udział w rządowych pracach nad reformą. Udało się także stworzyć zespół najlepszych polskich ekspertów – m.in. prof. Michała Kuleszę, Jerzego Millera, Aleksandra Nelickiego, Zbigniewa Płoskonkę.

Projekt realizowany we współpracy z NARDA i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej do roku 2008.