Program wzmocnienia zdolności instytucjonalnych

Stowarzyszenie otrzymało na lata 2008-2009 grant instytucjonalny od Fundacji im. St. Batorego. W ramach tego projektu zostały podjęte działania w czterech kierunkach: stworzenie i uporządkowanie know-how organizacji, uporządkowanie archiwów i biblioteki organizacji, wzmocnienie promocji organizacji oraz wzmocnienie kondycji finansowej Stowarzyszenia.

1. stworzenie i uporządkowanie know-how organizacji:

  • utworzenie i wyszkolenie nowego zespołu trenerów i ekspertów prasowych. W tym celu zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla trenerów-praktyków, dziennikarzy pracujących na co dzień w gazetach lokalnych. Zespół składa się z trenerów polskich i ukraińskich (opis zespołu i jego działań znajduje się w opisie projektów medialnych). Stworzenie zespołu pozwoli nam usystematyzować i skoordynować projekty medialne.
  • rozpoczęto prace w kierunku restrukturyzacji instytucjonalnej. Stowarzyszenie dąży przede wszystkim do stworzenia zespołów wokół określonych tematów, dysponujących swoimi grupami ekspertów. Pierwszym krokiem w tym kierunku była praca nad zespołem ekspertów i trenerów prasowych. Poważnie wzmocniony został również zespół ekspertów w dziedzinie reformy samorządu terytorialnego. Powołano zaplecze organizacyjne staży i wizyt studyjnych w Polsce (back seat office).

2. uporządkowanie archiwów i biblioteki organizacji:

  • uporządkowano bibliotekę Stowarzyszenia, skatalogowano książki oraz ułożono je według nowego podziału tematycznego. Gazety również zostały uporządkowane i skatalogowane. Jak dotąd nie udało się jednak usystematyzować zbiorów archiwalnych i czasopism. Biblioteka została udostępniona studentom w pomieszczeniach Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej.

3. wzmocnienie promocji organizacji:

  • Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad nową stroną internetową, która stale jest modyfikowana. Strona www.eedc.org.pl zgromadzi dorobek Stowarzyszenia, będzie stanowić także narzędzie promocji.

4. wzmocnienie kondycji finansowej:

  • przeprowadzono przegląd ksiąg rachunkowych za 2007 rok, który ma przygotować Stowarzyszenie do przeprowadzenia pełnego audytu finansowego. Jednocześnie został uruchomiony fundusz rezerwowy, który pozwala zachować płynność finansową i założyć środki w wypadku, gdy część ze środków grantów wypłacana jest dopiero po zakończeniu projektu (np. sytuacje gdy projekt finansowany jest ze źródeł KE).