Program Partnerstwa Transgranicznego

Partnerstwo transgraniczne oraz międzyregionalne stanowi istotne narzędzie propagujące współpracę i działa stymulująco na rozwój słabiej rozwiniętych regionów. Nawiązanie kontaktów ponadkrajowych, umożliwiających przepływ i wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy przyczynia się jednocześnie do zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej we wszystkich regionach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poszerza zakres współpracy również o kraje Bliskiego Sąsiedztwa Unii Europejskiej na wschodzie.

Centralne położenie Polski pod względem geograficznym w Europie sprawia, że kraj nasz jest naturalnym rzecznikiem i promotorem wschodnich sąsiadów na arenie krajów EOG/EFTA. Aktywizacja społeczności lokalnych na poziomie regionalnym lub lokalnym podejmowana przez podmioty z krajów graniczących z Polską od zachodu na rzecz społeczeństw z krajów graniczących z nią od wschodu, wyrównuje szanse regionów słabszych szybciej niż jakiekolwiek działania podejmowane przez te państwa na poziomie rządowym.

Wychodząc z założenia, że polskie podmioty mogą i powinny odgrywać istotną rolę w tym procesie – jako swoisty tłumacz zjawisk społecznych między Europą wschodnią i zachodnią – Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przygotowało program grantodawczy propagujący ideę współpracy transgranicznej, współfinansowany przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Długofalowym celem Programu była poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz z państw EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), państw Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy), jak również krajów sąsiadujących od wschodu z Polską/ Unią Europejską.

W latach 2008-2011, w ramach czterech naborów wniosków, Program dofinansował realizację 55 projektów promujących współpracę regionalną i lokalną poprzez zawiązywanie partnerstw transgranicznych (15 dwustronnych, 40 wielostronnych) na łączną kwotę 1.051.945 Euro.

Szczególnie istotne dla Programu było wsparcie projektów wielostronnych, realizowanych w partnerstwie m.in. z organizacjami z krajów Bliskiego Sąsiedztwa – z Ukrainy, Białorusi lub Obwodu Kaliningradzkiego (Federacji Rosyjskiej). Najwięcej partnerstw w Programie zawiązanych zostało między podmiotami z Polski, Niemiec oraz Ukrainy (blisko połowa projektów wielostronnych). W projektach dwustronnych polskie podmioty skorzystały z doświadczeń partnerów m.in. z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii oraz Niemiec i Litwy.

W znakomitej większości bezpośrednimi beneficjentami były organizacje pozarządowe w krajach objętych Programem. W ramach dofinansowanych działań organizowano konferencje, seminaria/szkolenia/warsztaty, wizyty studyjne/staże, kampanie informacyjne, cykle edukacyjno-szkoleniowe, targi wiedzy oraz wydawano publikacje, foldery, broszury i tworzono strony internetowe, reportaże i filmy.

Program został zamknięty, Stowarzyszenie nie zamierza kontynuować jego realizacji w dotychczasowej formule.

 pobrane