Koordynacja działań międzynarodowych na rzecz Białorusi

Celem programu jest przełamanie izolacji Białorusi na poziomie społecznym oraz zainteresowanie organizacji z krajów sąsiadujących z Białorusią współpracą transgraniczną, promocja kontaktów sąsiedzkich pomiędzy tymi krajami a Białorusią i wsparcie wspólnych projektów.

Od kilku lat Stowarzyszenie stara się zainteresować sytuacją na Białorusi polskie organizacje pozarządowe, a także włączać je do swoich działań. Jednocześnie uczestnictwo w spotkaniach sponsorów, działających na rzecz Białorusi, uświadomiło konieczność szerszej wymiany informacji i efektywniejszej koordynacji prac organizacji, pracujących na tym terenie.

W ramach programu od 2002 roku Stowarzyszanie regularnie organizuje spotkania dla międzynarodowych organizacji pozarządowych pracujących na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (BIIM -Belarus International Implementers’ Meetings) Spotkania te gromadzą przedstawicieli największych organizacji pozarządowych, organizacji donorskich, rządów, również z Unii Europejskiej, a także międzynarodowych ekspertów z Europy i USA. Ich celem jest koordynacja działań pomiędzy donorami i implementatorami, wypracowanie wspólnej strategii oraz wymiana doświadczeń „dobrych praktyk”.

W związku z rozpoczętym procesem dialogu pomiędzy Unią a Białorusią, uczestnicy BIIM, które miało miejsce w Warszawie w październiku 2008, podjęli decyzję o opracowaniu dokumentów monitorujących sytuację na Białorusi. Celem monitoringu było umożliwienie dostępu do szczegółowych informacji, dotyczących rzeczywistej sytuacji w tym państwie, stronom odpowiedzialnym za decyzje w sprawie sankcji dla Białorusi.

Raporty analizowały rozwój sytuacji na Białorusi pod względem realizacji podstawowych wolności, w tym wolności mediów, wolności stowarzyszeń i wolności zgromadzeń, kwestii prześladowań politycznych i arbitralnych zatrzymań, represji działaczy obywatelskich oraz informacji dotyczących liberalizacji gospodarczej. Raporty były wynikiem wspólnego wysiłku kilkunastu niezależnych białoruskich podmiotów we współpracy ze Stowarzyszeniem.