Koalicja gazet lokalnych i NGO na rzecz monitorowania działań władz

Celem projektu „Przygotowanie koalicji NGO i gazet lokalnych z wybranych obwodów centralnej i południowej Ukrainy do monitorowania działań władz lokalnych oraz rzecznictwa interesów” było zwiększenie roli lokalnych NGO i niezależnej prasy w budowaniu kultury dobrego rządzenia na poziomie lokalnym w Ukrainie poprzez rzetelne nadzorowanie prac władz lokalnych oraz inicjatywy z zakresu rzecznictwa interesów społeczności lokalnych.

Jest to możliwe jedynie przy dobrym dostępie do rzetelnej informacji, samoświadomości obywateli i ich aktywnej postawie oraz uczestniczeniu w procesach tworzenia i oceny polityk w różnych sferach życia leżących w gestii władz lokalnych.

Ma to nie mniejsze znaczenie dla rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie niż korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego. Istotną rolę w tym procesie odgrywa rzecznictwo interesów obywateli poprzez organizacje społeczne i niezależne media lokalne. Ich zadaniem jest z jednej strony monitorowanie działań władz i wytykanie błędów przez nie popełnianych, a z drugiej artykułowanie interesów różnych grup społecznych, proponowanie nowych rozwiązań.

Mechanizm interakcji między trzema sektorami: władzą lokalną, organizacjami społecznymi i mediami lokalnymi jest kluczowy dla zdrowego funkcjonowania społeczności lokalnej i mobilizacji obywatelskiej. Uświadomienie aktywnych obywateli co do metod oceny działań władz jest niezbędnym instrumentem kontroli przejrzystości jej działań. Projekt miał za zadanie pobudzenie aktywności obywatelskiej w wybranych południowych i centralnych obwodach Ukrainy: winnickiej, kirowogradzka, dniepropietrowskiej, zaporoskiej, odeskiej, mikołajowskiej, chersońskiej oraz na Krymie.

Grupę docelową stanowiło 56 przedstawicieli lokalnych NGO i niezależnych mediów. W otwartym konkursie zgłoszeń wybrane będzie 20 koalicji NGO_media lokalne do udziału w szkoleniach przygotowujących do projektów monitoringu władz i 8 koalicji do udziału w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia inicjatyw z zakresu rzecznictwa interesów. Przedstawiciele koalicji wzięli udział w szkoleniach z metodologii, planowania i prowadzenia monitoringu działań władz lokalnych oraz inicjatyw z zakresu rzecznictwa interesów, a także z prowadzenie kampanii informacyjnych.

Szkolenia te pomogły koalicjom dopracować własne pomysły działań, o których dofinansowanie będą mogły się ubiegać w zamkniętym konkursie ogłoszonym tylko wśród uczestników szkoleń. Wspartych zostało 7 projektów monitoringu i 3 projekty rzecznictwa interesów. W wyniku realizacji tych projektów i kampanii informacyjnych mieszkańcy miast i obwodów objętych projektem otrzymali informacje o ocenie działań ich władz lokalnych oraz propozycjach zmian ich funkcjonowania.

Laureaci konkursu dodatkowo wzięli udział w szkoleniu z zakresu zarządzania projektem oraz infografiki. W czasie realizacji swoich projektów mogli liczyć na pomoc merytoryczną i prawną. Wyniki projektu zostały zaprezentowane i omówione na konferencji podsumowującej, a także w publikacji wieńczącej projekt.

Więcej informacji dotyczących tego wydania oraz jego treść znajdują się w dziale „Publikacje„.

Termin realizacji:    1.04.2011 – 31.12.2011

Projekt był realizowany we współpracy z Komitetem Wyborców Ukrainy, Oddział Odessa przy wsparciu Programu Polska Pomoc 2011 i Fundacji im. Stefana Batorego.

polska_pomocbatory