Коомдук катышуу боюнча маапьтдама, Ош 2012

Бул маалымдаманын „максаты КАТЫШУУНУН жана ПАРТИЦИПАТОРДУК ПРОЦЕССтин инструменттерин жайылтууга багытталган. Же болбооо „Кантип?” „Кандай жол менен?” деген суроолорго жооп берет. Бул китепчеден Сиз Польша Республикасында 10-15 жылдан бери колдонулуп келаткан катышуу инструментгери жана ышалары менен тааныша апасыз. Ушул ыкмалардын жардамы менен Польшада коомдук байланыштарды өнүктүрүүге жана коомдук катышууну олуттуу демократиялык инотрументке айланышына жетишилген, бул болсо кабыл алынган чечимдердин сапатынын жогорулашына алып келген.