Podsumowanie projektu „Trzy kroki – wsparcie niezależnych gazet lokalnych na Ukrainie”

Termin realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2013

Projekt był finansowany ze środków National Endowment for Democracy.  ned

 

 

Projekt był kontynuacją działań Stowarzyszenia prowadzonych od 2009 roku, które promują niezależne media w południowej Ukrainie. Miał na celu zapoznanie redakcji niezależnych gazet lokalnych z Ukrainy z najnowszymi trendami rozwoju w prasie światowej, jak również przekazanie nowych umiejętności, niezbędnych w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego rynku medialnego.

Do udziału w nim zaprosiliśmy 8 redakcji, które uczestniczyły w poprzednich naszych projektach i wykazywały duże zaangażowanie we wdrażanie realnych zmian, polepszających wydawane przez nie gazety, szczególnie w sferze poprawy jakości publikowanych materiałów i wzmacniania ich lokalnego charakteru: „Vgoru”, Cherson; „Dunajskaja Zoria”, Kilia; „Kafa”, Teodozja, „Melitopolskije Wiedomosti”, Melitopol; „Nasz Druzkowka”, Druzkowka; „Nowaja Nikołajeskaja Gazeta „, Mikołajów, „Nowosti Kramatorska”, Kramatorsk i „Popularnyje Wiedomosti”, Pawlograd.

Po intensywnym cyklu seminariów wprowadzających na Ukrainie dla 34 dziennikarzy i redaktorów, które porządkowały i uzupełniały wiedzę z zakresu wizualnych aspektów współczesnego redagowania, takich jak komunikacja wizualna i typografia, fotografia, infografika, a także organizacja i planowanie pracy redakcji oraz rozwój publikacji online i przygotowaniu zadania domowego, do kolejnego etapu w 2013 roku wybranych zostało 4 najlepsze redakcje.

W dniach 19-27 stycznia 2013 ich przedstawiciele, dziennikarze i redaktorzy wzięli udział w szkoleniach zaawansowanych, które służyły pogłębieniu wiedzy uczestników w ramach tych samych tematów poprzez wykonywanie konkretnych zadań związanych z realnym redagowaniem gazet reprezentowanych przez uczestników zajęć, ćwicząc różne rozwiązania.

Rezultatem szkoleń było opracowanie projektów DUŻEJ ZMIANY będącej planem pierwszego kroku rozwoju redakcji wynikającego z nowo nabytej wiedzy i analizy potrzeb. Plany DUŻEJ ZMIANY, np. wprowadzenia nowego sposobu pracy – newsroom workflow, prezentacji treści – visual editing, były przedstawiane i dyskutowane podczas szkoleń. W trakcie każdego szkolenia miały miejsce indywidualne konsultacje każdej redakcji z trenerami na temat obszarów i kierunków zmian potrzebnych danej gazecie.

Trzy redakcje, które uzyskały najlepsze efekty przy wdrażaniu dużej zmiany wzięły udział w wizycie studyjnej w Polsce oraz skorzystały z indywidulanych konsultacji w ich redakcjach.

Poza szkoleniami kontakt trenerów z uczestnikami i pomiędzy redakcjami był możliwy za pośrednictwem bloga oraz grupy w serwisie społecznościowym Facebook. Blog zwiera m.in. informacje dla uczestników, skróty materiałów szkoleniowych, komentarze uczestników i trenerów oraz informacje i opinie o zmianach zachodzących w gazetach i wydaniach internetowych od początku trwania projektu.