Podsumowanie projektu „Wzmocnienie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii”

Projekt był finansowany ze środków NED, trwał dziesięć miesięcy. ned

Czas realizacji: kwiecień 2012 – styczeń 2013.

Projekt miał charakter transgraniczny i był realizowany we współpracy z mołdawską organizacją Mostenitorii z Bielc.

Celem projektu było wzmocnienie mołdawskiego społeczeństwa obywatelskiego i rozwinięcie sieci kontaktów pomiędzy polskimi, ukraińskimi i mołdawskimi NGO.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa seminaria w miastach północnej Mołdawii: Bielce i Faleşti. W seminariach uczestniczyło 62 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Tematem seminariów było przekazanie uczestnikom wiedzy nt. przygotowania projektu i jego fachowej realizacji. Bardzo ważnym elementem seminariów był blok z rozpoznania problemów miejscowości, w których mieszkali uczestnicy i przeksztalcenia ich na język projektowy. Każde z seminariów trwało 2 dni. Seminaria byli prowadzone przez trenerow Towarzystwa Lwa.

W ramach realizacji projektu były przeprowadzone cztery warsztaty, których zadaniem było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami działalności ukraińskich organizacji pozarządowych, w następujących miejscowościach: Bielce, Drokia, Jedineţ, Faleşti. W każdym z warsztatów uczestniczylo od 10 do 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych (w sumie 51 osób).

Tematy warsztatów:

  • Możliwości NGO w tworzeniu pozytywnego wizerunku turystycznego miejscowości;
  • Doświadczenie działalności socjalnych NGO we Lwowie;
  • Możliwości funkcjonowania radia internetowego oraz telewizji internetowej na bazie NGO;
  • Historia działalności na Ukrainie organizacji harcerskich na przykladzie organizacji PLAST.

Każdy z warsztatów trwał 1 dzień.

Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli następujących ukraińskich organizacji pozarządowych: Towarzystwo Lwa (Lwów), Oselia (Lwów), Unikalna Kraina (Żmerynka), PLAST (Winnnca).

Bardzo ważnym komponentem projektu było przeprowadzenie konkursu minigrantowego. Konkurs był przeprowadzony w następujących rejonach północnej Mołdawii: glodeńskim, sorokskim, floresztskim, drokijewskim, jedineckim i bieleckim. Liczba projektów, które wpłynęły na konkurs – 12. Liczba projektów, które zwyciężyły w konkursie – 7.

Dla wybranych uczestników seminariów zorganizowano wizytę studyjną w Polsce i na Ukrainie. Wizyta studyjna pozwoliła uczestnikom dowiedzieć się więcej na temat polskich i ukraińskich organizacji oraz rozwoju polskiego i ukraińskiego trzeciego sektora. Podczas wizyt uczestnicy poznali funkcje i role administracji lokalnej oraz NGO, a także sposoby wzmocnienia współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami. Uczestnicy spędzili trzy dni na Ukrainie i sześć dni w Polsce. Na Ukrainie odwiedzili lokalne władze i organizacje pozarządowe we Lwowie. W Polsce uczestnicy odbyli spotkania z organizacjami w województwie lubelskim. Wizyty studyjne pozwoliły uczestnikom z Mołdawii nawiązać pierwsze kontakty z partnerami z Polski i Ukrainy. Liczba uczestników wizyty – 8 osób.

Oprócz wizyty studyjnej w ramach realizacji projektu zorganizowano dwa staże na Ukrainie (Winnica i Lwów). Podczas staży uczestnicy mieli możliwość bliższego zapoznania się z ukraińskimi i polskimi organizacjami pozarządowymi, poznania metodyki i kierunków ich działalności, zapoznania się z metodami współdziałania organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Rezultatem tych wizyt miało być lepsze zrozumienie przez przedstawicieli obu państw możliwości i wagi współdziałania w celu rozwiązywania problemów społecznych we własnych krajach. Ogólna liczba uczestników staży – 8 osób.

Na zakończenie programu we Lwowie zostało przeprowadzone spotkanie podsumowujące, w którym wzięli udział uczestnicy seminariów, wizyt studyjnych z Mołdawii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Ukrainy i Polski. Liczba uczestników – 22 osoby. Głównym tematem spotkania były sposoby pogłębienia współpracy między sektorem pozarządowym Polski, Mołdawii i Ukrainy. Główne pytania, ma które trzeba było dać odpowiedź – czy istnieje potrzeba i chęć współpracy, co może zaproponować każda ze stron, co chce otrzymać w zamian. W ramach produktywnej dyskusji uczestnikom udało się wypracować ciekawe propozycje wspólnej działalności w przyszłości.

Po doświadczeniach realizacji projektu można stwierdzić, że trzeci sektor w Mołdawii jest wciąż słabo rozwinięty, odizolowany i nie otrzymuje wystarczającego wsparcia. Może on bardzo dużo skorzystać z doświadczeń społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Ukrainie. W kontekście nowej władzy i europejskich aspiracji Mołdawii, ważne jest, by mołdawski trzeci sektor rozwinął współpracę i kontakty z NGO w krajach sąsiedzkich. Siła, stabilność i doświadczenie we współpracy transgranicznej społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Ukrainie mogą być cenne dla kształtującego się trzeciego sektora w Mołdawii.