DLACZEGO WODA?

Kirgistan – jeden z najbogatszych krajów w zasoby wodne, Kotlina Fergańska – najbardziej zielony i urodzajny region Azji Centralnej. Dlaczego zatem tu właśnie trzeba tak bardzo pracować nad dostępem do wody pitnej? Czy to nie absurd?

Na pierwszy rzut oka wydaje się to absurdalne, jednak zrozumienie problemu pokazuje, że brak dostępu do wody jest codziennością tego regionu.

Głębokie doliny, stary system wodny, kiepski system zarządzania zasobami wodnymi, niska świadomość mieszkańców – wszystko to powoduje, że jednym z ważniejszych problemów nękających lokalną ludność wiejską jest utrudniony dostęp do dobrej jakościowo wody pitnej.

Częste awarie przestarzałych systemów (pobudowanych jeszcze w czasach Związku Sowieckiego, w latach 60-80 XX wieku), awarie sieci elektrycznych powodują, że lokalne społeczności są nieraz pozbawiane dostępu do wody i przez dłuższy czas. Stan techniczny nieczyszczonych studni, zardzewiałych i dziurawych rurociągów wpływa także na jakość wody pitnej dostarczanej ludziom. W sposób bezpośredni przyczynia się to do stałego ubożenia ludności i pogarszania warunków egzystowania wielu rodzin.

Zła sytuacja lokalnych społeczności wynika także z niskiej świadomości dotyczącej użytkowania wody, braku wiedzy na temat elementarnych podstaw higieny (używanie np. nieprzegotowanej wody z kanałów), ale także z niskiego poczucia współodpowiedzialności i współwłasności istniejących systemów dostarczających wodę.

W Kirgistanie od 2001 roku odpowiedzialność za utrzymanie lokalnej infrastruktury przeszła z samorządu lokalnego na lokalne SOOPPW i wodne komitety (Selskoje Obszczestwiennoe Obiedinenie Potrebitelej Pitewoj Wody (SOOPPW) jest to społeczne stowarzyszenie lokalnych użytkowników wody. Jest ono zobowiązane do utrzymywania bardzo często zadłużonych wcześniej i zniszczonych systemów dostarczających wodę pitną. Struktura SOOPPW pozwala na reprezentowanie interesów wszystkich użytkowników wody. Niestety, często kadry zarządzające tych lokalnych organizacji nie posiadają dostatecznej wiedzy, by móc w pełni wykonywać swoje obowiązki – wiedzy o prawnych podstawach funkcjonowania SOOPPW, księgowości, pracy z lokalnymi społecznościami czy współpracy z lokalną władzą. To istotnie wpływa na jakość funkcjonowania wodnych organizacji, a co za tym idzie na zakres dostępu do wody oraz umiejętność gospodarowania jej zasobami na poziomie lokalnym.

 

Projekt jest finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011